Blog 5 min read 25 October 2022

Q3-rapporternas budskap: Tuffare tider stundar på börsen

Stockholm Brief

Kekst CNC har analyserat kvartalsrapporterna från Stockholmsbörsens storbolag för tredje kvartalet fram till och med 21 oktober. Vår kartläggning av centrala teman i rapporternas vd-ord visar att det tredje kvartalet 2022 kännetecknas av hög volatilitet på de finansiella marknaderna, geopolitisk instabilitet och ökade kostnader kopplade till inflationen och de höga elpriserna. Mot denna bakgrund har Large Cap-bolagen trots allt presenterat starka resultat, till viss del drivet av fördelaktiga valutakurser.

De starka rapporterna verkar ha fått marknaden att andas ut för stunden, men förutsättningarna skiljer sig åt mellan sektorer. Industribolagen rapporterar höga orderingångar och fortsatt god efterfrågan. Samtidigt pekar de på utmaningar som störningar i leveranskedjor, en energikris som ännu inte nått sin kulmen och arbetskraftsbrist. E-handeln har det desto tuffare och kämpar mot höga jämförelsetal från pandemin.
 
Förra året var störningar i leveranskedjor det dominerande ämnet i det tredje kvartalets rapporter. I år dominerar den utmanande makroutvecklingen, inklusive det komplexa geopolitiska läget. Kriget i Ukraina, avveckling av verksamheter i Ryssland och osäkerhet kring näringslivets förutsättningar i Kina nämns i synnerhet. Pandemin tas upp i mindre utsträckning än tidigare. På hållbarhetsområdet väljer flera bolag att rapportera om klimatrelaterade innovationer kopplade till förnybar energi och minskade växthusgasutsläpp.
 
I vd-orden nämns beredskapsplaner, motståndskraft, finansiell stabilitet och förmågan att möta förändringar. Många av bolagen trycker på att de är väl positionerade för framtiden.
 
Analytiker och media har i sitt mottagande av rapporterna fokuserat på makroekonomin och bolagens robusthet inför framtiden. Aktiemarknaden visar en generell skepsis kring hur bolagen kommer klara av kommande lågkonjunktur, speciellt med hänsyn till breda kostnadsökningar. Analytikernas frågor har till stor del handlat om företagens marginaler och hur dessa kommer utvecklas under 2023, samt hur inflation och kostnadsökningar har påverkat företagens motståndskraft och beredskap.
 
De fulla effekterna av en lågkonjunktur återstår att se. De flesta bolagen förväntar sig en minskad efterfrågan från konsumenter framgent. Vissa bolag kommer, som alltid, att klara sig bättre än andra. Starka marknadspositioner och solida balansräkningar är två viktiga faktorer framåt.
 
Det är inte en vågad gissning att makroekonomin fortsätter vara ett dominerande tema i kommande kvartalsrapporter.

Vad bör då företag tänka på i sin kommunikation framåt?

  • I tuffare tider är transparens och tydlighet i kommunikationen ännu viktigare.
  • Se över narrativ och ”equity story” för att säkerställa att de är relevanta i nuvarande läge.
  • Säkerställ att kommunikationen visar bolagets förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar i omvärlden.
  • Var förberedd på hur företaget ska kommunicera kring konsekvenserna av en lågkonjunktur, inte minst i förhållande till alla intressentgrupper.
  • Ha ett särskilt fokus på detta inför och under kommande kapitalmarknadsdagar. Detta eftersom kapitalmarknadsdagarna är ett viktigt tillfälle att ge ytterligare indikationer kring bolagens framtidsutsikter och vilka strategier som prioriteras när bolagen möter tuffare tider. 

 

Vill du ha råd kring finansiell kommunikation i det rådande makroläget och inför kommande kapitalmarknadsdagar och rapportsäsonger, kontakta Malin Lundin på [email protected] eller Emelie Brämming på [email protected].