Blog 14 November 2023

Lönsamhetsfokus och dystra framtidsutsikter i årets Q3-rapporter

Stockholm Brief

Under hela året har fokus i rapportering kring kvartalsrapporter handlat mycket om marknadsutvecklingen och bolagens förmåga att hantera en orolig och snabbrörlig omvärld. När vi kommit halvvägs i rapportsäsongen för tredje kvartalet framgår det tydligt att bolagen märker av det utmanande marknadsläget. Det har resulterat i vad som benämnts som den sämsta rapportstarten på tio kvartal.

Kekst CNC har analyserat vd-orden i kvartalsrapporter från 20 av de största bolagen på Stockholmsbörsen publicerade 17 - 27 oktober för att få en förståelse för vad som ligger högst på börsbolagens agenda nu och framöver. 

Vår analys visar att handlingskraft och lönsamhet i en osäker omvärld är i fokus. Flera av vd-ordens rubriker lyfter fram finansiella framsteg, som resultatförbättringar och lönsam tillväxt. Andra fokuserar på investeringsplaner och strategigenomförande på lite längre sikt. Tillväxt får i många vd-kommentarer inte något större utrymme och expansion, marknadsandelar och förvärv lyser många gånger, av förklarliga skäl, med sin frånvaro. Kostnadskontroll och kostnadsbesparingar nämns genomgående som prioriterade åtgärder för att nå lönsamhet och positionera sig för långsiktigt värdeskapande. Däremot är det enbart ett fåtal bolag som nämner personaluppsägningar.

Att inflation och räntehöjningar påverkar efterfrågan nämns ofta, framför allt i vd-ord från bolag inom konsument- och byggsektorn. Vissa industri- och verkstadsbolag ser utmaningar med kortare ledtider och kunder som drar ned på sina lager, vilket i rapporterna pekas ut som orsak till bolagens minskade orderingång.

I ett fåtal rapporter beskrivs Sverigebilden och svensk gängkriminalitet som hämmande för verksamhet och rekryteringar. Något oväntat nämns inte geopolitik, energipriser eller satsningar på digitalisering/AI i särskilt stor utsträckning.

Trots det osäkra läget i omvärlden uttrycker bolagen en stark tilltro till den egna förmågan att hantera och navigera situationen. Begrepp som motståndskraft, flexibilitet och anpassningsförmåga används frekvent för att bygga förtroende. Bolagen kommunicerar också om satsningar på hållbarhet, med fokus på omställning, elektrifiering och minskade utsläpp.

När vd:arna blickar framåt är det en försiktig och avvaktande signal som ges på kort sikt. Det har funnits en tro på att inflation och räntor ska återhämta sig men bolagen uttrycker en osäkerhet kring hur konjunkturen kommer utvecklas framåt och ser inga större förbättringar i Q4. Många är därför försiktiga med att ge framtidsutsikter och några har till och med slutat guida marknaden, åtminstone temporärt.

I tider som dessa är det särskilt intressant att nära följa hur bolag kommunicerar kring prioriteringar framåt. Vd har också en viktig roll att berätta om bolagets förmåga att navigera en osäker omvärld för att därmed bygga tillit och förtroende, både internt och externt.

Kekst CNC rekommenderar att bolag tänker på följande i sin finansiella kommunikation framåt:

  • I tider med snabb förändring och med fokus på lönsamhet och kassaflöden kan det finnas anledning att se över bolagets equity story för att möta gällande värderingsdynamik.
  • Var förberedd på hur bolaget ska förhålla sig till och kommunicera kring konsekvenserna av en lågkonjunktur, där samtliga målgrupper är viktiga. Tuffa frågor kan komma och tränade talespersoner är en bra försäkring.
  • Hjälp medarbetare att förstå bolagets prioriteringar genom transparent och tydlig internkommunikation.
  • Säkerställ att bolagets förmåga att kunna anpassa sig till snabba omvärldsförändringar också framkommer i kommunikationen. För detta krävs en datadriven marknads- och omvärldsbevakning.  
  • Tydlighet kring utmaningar och risker är A och O. Förklara på ett tydligt och transparent sätt hur bolaget hanterar dessa genom att visa på handlingskraft och konkreta planer.
  • Media och investerare är kommunicerande kärl där medierapporteringen många gånger påverkar aktiekursen. I tider präglade av kritiska frågor, komplexa situationer och snabba förändringar kan kommunikations- och medierådgivning vara till stor hjälp.

Vill du ha råd kring finansiell kommunikation i det rådande makroläget och inför kommande rapportsäsonger, kontakta Malin Lundin eller Emelie Brämming.