Blog 23 August 2023

En händelserik höst står för dörren

Stockholm Brief

Sommarmånaderna 2023 bjöd på flera intressanta skeenden och utspel i omvärld och media – från Twitters namnbyte till den politiska hettan kring koranbränningarna. Kekst CNC har sammanfattat läget i de mest tonsättande frågorna och bjuder på några spaningar kring vad företag bör ha på radarn inför hösten. 

Threads, Twitter och X – ett digitalt kommunikationslandskap i snabb förändring
I början av juli lanserades Twitter-utmanaren Threads av Facebooks ägarbolag Meta. Lanseringen var framgångsrik och plattformen fick 100 miljoner användare på bara fem dagar – ett rekord i internethistorien. Men Threads har också kritiserats för att samla in mycket stora mängder användardata och är ännu inte tillgängligt i EU. 

Det återstår att se om Threads kommer utvecklas till ett alternativ för användare och varumärken som söker sig bort från osäkerheten på X. För företag som överväger att etablera en (framtida) närvaro på Threads är det väl värt att nämna att plattformen för närvarande kräver ett kopplat Instagramkonto – men det kan finnas betydande fördelar med att vara en first-mover på nya plattformar och därigenom dra nytta av det momentum som ”nyhetens behag” skapar. När (eller om) möjligheten ges, överväg att skapa ett konto. 

Parallellt har Elon Musk fortsatt att driva igenom omvälvande förändringar på Twitter. Att plattformen under sommaren bytte namn till X har inte undgått många. X är tänkt att bli en app för allt, eller en ”global marknadsplats för idéer, varor, tjänster och möjligheter”, som bolagets nya vd Linda Yaccarino uttryckt det. Hur detta påverkar företagens vilja till närvaro på plattformen får tiden utvisa, men det är som vi tidigare skrivit en utveckling varje företag bör fortsätta följa på nära håll. 

Näringslivets roll i totalförsvaret på agendan
Till följd av det fortsatt oroliga omvärldsläget har frågan om näringslivets roll i det svenska totalförsvaret uppmärksammats mer. Under Almedalsveckan arrangerades flera seminarier på temat. Lantbrukarnas riksförbund, LRF, lanserade nyligen en stor kampanj med budskap om svenskt lantbruks roll för att stärka Sveriges livsmedelsförsörjning och motståndskraft. I slutet av augusti presenteras utredningen om en ”Nationell samordning av försörjningsberedskapen”. Det kommer sannolikt bidra till en fortsatt intensiv diskussion om företagens roll för svensk beredskap under höstmånaderna, vilket skapar möjligheter till profilering och tankeledarskap för enskilda bolag.  

”Mjuka vinstvarningar”– smart eller oroväckande kommunikation? 
Efter den överlag starka inledningen på året kunde en försiktig pessimism anas bland Stockholmsbörsens bolag under sommarens rapportsäsong – även när prestationerna låg i linje med analytikernas förväntningar. Snarare än att skriva ner sina helårsprognoser och vinstvarna har bolag valt att defensivt kommunicera att resultaten troligen kommer hamna i den nedre delen av spannet när böckerna stängs, vilket av kommentatorer har beskrivits som ”mjuka vinstvarningar”. I nuläget är det inte mycket som talar för en tvärnit i världsekonomin under hösten, även om Konjunkturinstitutets prognos från förra veckan gav dystra besked vad gäller både arbetslösheten under 2024 och svenskt BNP för 2023. Ett prognosticerat BNP-tapp på 0,9 procent för helåret är bara en av många anledningar till att börsbolagen verkar vilja ta höjd för en stor portion osäkerhet framgent. Givet att inflation, räntehöjningar och geopolitisk instabilitet sannolikt fortsatt kommer skapa osäkerhet i ekonomin året ut gör företag klokt i att kommunicera med viss försiktighet. 

Inrikespolitikens återkomst varar hösten ut 
Regeringen tillträdde i oktober och kastades snabbt in i ett EU-ordförandeskap som upptog mycket dess av tid. Under sommaren har Nato-förhandlingar, koranbränningar och kriget i Ukraina varit på toppen av politikernas agenda. Men till hösten behöver Tidöpartierna börja leverera inrikespolitik för att få ordning på sina opinionssiffror. Höstens budget blir regeringens första ”riktiga” och kommer att sätta tonen för den politiska agendan under resten av mandatperioden. Vi vet att det kommer en energipolitisk inriktningsproposition och en klimathandlingsplan. Men stigande arbetslöshet, den svaga kronan och fortsatt hög inflation kommer att begränsa reformutrymmet. Därför har Tidöpartierna en svår balansgång att gå. Budgeten blir, oavsett makroekonomiska begränsningar, ett viktigt mått på regeringens förmåga och inrikespolitiska ambition och är därför värd att hålla ett öga på just denna höst.  

AI – ett ämne som fortsätter engagera  
Genomslaget för generativa AI-verktyg som ChatGPT har under sommaren fortsatt vara massivt, både medialt och i näringslivet. Antalet omnämningar av ”artificiell intelligens” i svensk media var under juni och juli 2023 mer än dubbelt så många som under samma period året innan. Chefer och ledande profiler inom allt från skönhet till finans och offentlig sektor får numera regelbundet frågor från både media och andra intressenter kring hur de använder AI i sin verksamhet och vilka risker och möjligheter de ser med utvecklingen framåt. Det kan därför vara en god idé för företag att utveckla en kommunikationsplattform med genomtänkta budskap om hur AI används i verksamheten och kan påverka organisationen framgent, även om AI inte är en del av kärnverksamheten. 

EU-valet närmar sig när kandidaterna spikas 
Valet till Europaparlamentet i juni 2024 kan verka långt bort, men till hösten kommer partiernas förberedelser inför valet att trappas upp och redan i oktober presenterar några partier spikade kandidatlistor.  

EU-valet kommer vara en viktig temperaturmätare för alla riksdagspartier – särskilt för partier som balanserar på fyraprocentsspärren. Om Tidöpartierna KD eller L skulle tappa mandat i EU-parlamentet skulle det innebära en försvagning, både för partierna i riksdagsarbetet men även för regeringen. Detta oaktat att de flesta av partiernas ledamöter i Bryssel inte är särskilt välkända för den svenska allmänheten. Bilden av att partierna är på nedgång riskerar att cementeras vid ett dåligt valresultat.  

I närtid är det väl värt som företag att notera partiernas kandidatlistor när de presenteras. Det ger en viktig indikation på hur partierna vill positionera sig inför ett EU-val som sannolikt kommer kretsa kring frågor om fred och säkerhet i Europa, klimatet och migration.