Blog 14 November 2022

Hur ska bolag kommunicera i omställningen från tillväxt till lönsamhet?

Stockholm Brief

Svenska tillväxtbolag har länge verkat i medvind. Men just nu skapar kostnadsökningar och dyrare kapital ett klimat som kan vara svårnavigerat för bolagen. En perfekt storm har snabbt uppstått. Det sätter press på tillväxtbolagen att ställa om till fokus på lönsamhet. Bolagens kommunikation sätts på prov. När omvärldsläget förändras i hög takt blir målgrupps- och situationsanpassad kommunikation särskilt viktig.

I förändringsprocesser måste företag förmedla rätt förväntansbild till sina intressenter. Alltför stor diskrepans mellan uppfattningen av ett bolag och verksamhetens egentliga verklighet kan resultera i ett skadat anseende för bolaget. Ofta tar skadorna lång tid att reparera. Förändringskommunikationen bör skräddarsys för olika intressentgrupper, situationer och arenor, och det är viktigt att den orkestreras på ett välkoordinerat sätt.

Det gäller inte minst kommunikationen till investerare och kapitalmarknad. För att säkra fortsatt finansiering ställs högre krav på bolag att trovärdigt motivera de investeringsbeslut som tas och att förklara hur vägen till lönsamhet ser ut. Det blir viktigt att visa hur bolaget arbetar med good governance och att försäkra investerare om styrelsens engagemang under omställningen.

Även den externa kommunikationen till kunder, partners och framtida medarbetare bör ses över i relation till omställningsbehoven för att säkra bolagets kommersiella framdrift och fortsatta tillgång till rätt kompetens. Det är viktigt att kunderna är införstådda med bolagets nya riktning. Kommunikationen bör se till deras förväntningar på leveranskvalitet, innovation och andra parametrar som gör att företaget fortsatt bidrar med värde.

Orostider ställer även högre krav på kommunikationen till medarbetare. Företagets interna kommunikationen behöver förbereda medarbetarna för eventuella förändringar och motivera varför dessa förändringar sker. Samtidigt bör den skapa motståndskraft för att förhindra att medarbetarna upplever oro eller söker sig vidare utanför företaget. Chefer och andra nyckelpersoner behöver stöd i att sprida viktiga budskap och att upprätthålla en löpande dialog med medarbetarna. Om den omställning som väntar innebär neddragningar ställs särskilt höga krav på att kommunikationen är inkännande, ansvarstagande och tydlig. Det kan dessutom bli nödvändigt att föra dialog med fackliga företrädare, vilket kan vara utmanade för tillväxtbolag som saknar tidigare erfarenhet av att hantera liknande situationer.

Under förändringstider är det dessutom av yttersta vikt att vara förberedd för kommunikation i kris. Att gå från tillväxt till lönsamhet skapar många potentiellt känsliga situationer där företaget bör utgå från att allt inte kommer att gå som planerat. Att vara oförberedd när ett problem väl kommer upp till ytan kan i många fall förvärra en befintlig operativ kris och ge upphov till en kommunikativ kris.

Sammanfattningsvis är det av största vikt att företag som tidigare fokuserat på tillväxt reviderar och planerar sin kommunikation väl när omvärlden och marknaden förändras i snabb takt. Det gäller i synnerhet i ekonomiskt och geopolitiskt osäkra tider som de vi nu befinner oss i. Under de senaste månaderna har många bolag tvingats att ställa om i högt tempo. God kommunikation gör inte förändringarna mindre kännbara, men kan bidra till att de blir avsevärt lättare att hantera.

Kontakta gärna Stefan Nerpin på [email protected] eller Malin Lundin på [email protected] om du vill veta mer om förändringskommunikation i oroliga tider.