Blog 31 January 2023

Hur kommer ägaraktivisterna agera under stämmosäsongen 2023?

Stockholm Brief

De senaste åren har investerare på aktiemarknaden anammat en alltmer aktivistisk agenda. Ett led i detta är ESG-aktivismen, som har vuxit fram i samband med att investerare har ökat sitt fokus på och ställt tydligare krav inom hållbarhet. Under stämmosäsongen 2022 slog antalet ESG-förslag från denna investerartyp rekord på global nivå. Samtidigt kunde vi notera att övriga ägares stöd för förslagen minskade. Vad beror det på, och vad kan vi förvänta oss under 2023?

ESG-aktivism är en typ av aktieägaraktivism som syftar till att driva igenom förändringar som rör miljöaspekter, sociala frågor eller bolagsstyrning i företag. Detta för att skapa långsiktigt aktieägarvärde. Oftast har aktivisten tagit position i bolagets aktie. Förslagen riktas i regel främst till large cap-bolag inom sektorerna teknologi, industri, energi, konsumentvaror och finansiella tjänster, enligt global statistik från det finansiella statistikföretaget Factset. Men undantag förekommer givetvis. Alla företag kan bli måltavlor för aktivisterna.

En förändrad inställning till ESG-förslag från aktivistiska ägare
Rådande omvärldsläge anses vara en bidragande faktor till att ESG-aktivismen nådde en rekordnivå 2022. Rysslands invasion av Ukraina, COVID-19 och klimatdebatten har satt strålkastarljus på hur olika intressentgrupper påverkas av företags agerande. Debatten om företags samhällsansvar har intensifierats. Fokus i aktivisternas förslag låg under det gångna året delvis på klimatförändringarna, med krav om mål för utsläppsminskningar, delvis på mångfald och mänskliga rättigheter.

Det rekordstora antalet ägaraktivistiska ESG-förslag indikerar att fenomenet är här för att stanna. Men något har hänt med övriga aktieägares inställning till förslagen. Deras minskade stöd kan sannolikt kopplas till det rådande marknadsläget. Under 2022 ökade kraven på företag att fokusera på lönsamhet här och nu.

En ytterligare förklaring är rådande fokus på långsiktigt aktieägarvärde. ESG-förslagen från aktivistiska aktieägare var under 2022 mer begränsande för företagen och deras utveckling än tidigare, enligt det amerikanska fondförvaltarbolaget BlackRock. Enligt bolagets analys främjade förslagen inte heller långsiktigt värde för aktieägarna.

Vilka trender ser vi inför årsstämmorna 2023?
Det finns flera trender inom detta område att ta fasta på. Ägaraktivisterna inom ESG kommer även fortsatt att ha ett stort fokus på miljö- och klimatfrågorna, enligt den internationella ägarrådgivaren ISS. Det innebär att företag kommer behöva kommunicera realistiska och handlingsinriktade planer för att nå sina klimatmål.

Fokus för aktivisterna förväntas även vara på sociala frågor. Kriget i Ukraina har uppmärksammat företagens geopolitiska ansvar. Företag som har verksamhet eller leveranskedjor i konfliktdrabbade områden förväntas ta ett större ansvar för att försvara mänskliga rättigheter.

Investerares fokus på långsiktig lönsamhet kommer vara central även under stämmosäsongen 2023, menar bland annat ISS. Investerare kommer att stötta förslag som kan öka aktieägarnas värde på lång sikt, vilket kan komma att påverka stödet för aktieägaraktivistiska ESG-förslag.

Hur bör ägare och styrelseledamöter agera?
Fokus på lönsamhet, geopolitisk osäkerhet och samhällelig ojämlikhet formar vår omvärld 2023. En välformulerad, trovärdig och tydlig ESG-kommunikation är nyckeln till att inte bli nästa måltavla för ESG-aktivister.

Kekst CNC har tre rekommendationer till företag för att undvika att utsättas för ESG-aktivister:

  • Håll ett extra öga på varningsflaggor som kan attrahera ägaraktivistiska förslag inom ESG. Det kan exempelvis handla om bristande efterlevnad av befintliga eller kommande ESG-standarder och otydliga handlingsplaner för att uppnå uppsatta mål.
  • Stärk företagets trovärdighet genom proaktivitet och transparens. Bemöt osäkerhet genom regelbundna dialoger och tydlig kommunikation. Vd:s roll blir här avgörande.
  • Intensifiera Investor Relations-arbetet. Interagera regelbundet med institutionella ägare, retailinvesterare och analytiker. 

Kontakta Julia Jäger på [email protected] eller Malin Lundin på [email protected]  om du vill veta mer om detta ämne.